Vista Mensual
Vista mensual
Weekly View
Vista setmanal
Daily View
Veure Avui
Search
Cercar

Sessió plenària ordinària

Ordre del dia del Ple

 

PLE 2020/6

Caràcter: Ordinària

Naturalesa: Telemàtica per videoconferència

Data: 29 de setembre de 2020

Horari: 17:30 hores

 

L’ordre del dia és el següent:

Punt previ. Ratificació de la concurrència de les causes extraordinàries previstes en l’article 46.3 del la Llei 7/1985 reguladora de Bases de Règim Local, modificat per la disposició addicional segona del Reial Decret 11/202

 

 

1.Lectura i aprovació de les actes anteriors

 

- PLE2020/4 Ordinari de 7 de juliol de 2020

- PLE2020/5 Extraordinari de 28 de juliol de 2020

2. Supervisió d’òrgans de govern

2.1. Dació de compte dels acords de la Comissió Permanent del Ple

2.2. Dació de compte de les Resolucions de Gerència

2.3. Dació de compte de les Resolucions de Presidència

2.4. Dació de compte de les Resolucions del Patronat del Castell de Montsoriu

2.5. Dació de compte de la Resolució de Presidència 2020P609, de data 4 de juny de 2020,de modificació de crèdit MC01-2020 per incorporació de romanents de crèdit

2.6. Dació de compte de la Resolució de Presidència 2020P709, de data 3 de juliol de 2020, de modificació de crèdit MC 03-2020 en la modalitat de generació de crèdits per ingressos.

2.7. Dació de compte de la Resolució de Presidència 2020P873, de data 20 d'agost de 2020, de modificació de crèdit MC06-2020 per incorporació de romanents de crèdit

2.8. Dació de compte de la Resolució de Presidència 2020P9833, de data 15 de setembre de 2020, d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2021

2.9. Dació de compte dels informes de tresoreria de la Llei de morositat (2n trimestre)

 

3. Propostes d’acord

3.1. Presa de possessió de nou conseller comarcal Sr. Aniol Pujolràs Frigola. PRP2020/508

3.2. Ratificació de la resolució de presidència 2020P969 de 8 de setembre de 2020

d'aixecament total de la suspensió de la concessió administrativa del servei de menjador amb l’empresa EUREST arran del tancament dels centres educatius per pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel COVID-19, per resultar d’aplicació les previsions contingudes en l’article 34.4 del Reial Decret 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de COVID-19. PRP2020/506

3.3. Aprovació definitiva del Compte General de l'exercici 2019. PRP2020/471

3.4. Proposta relativa a l'aprovació de l'acord marc de les hores extraordinàries del Consell Comarcal de la Selva pel període 2020-2022. PRP2020/525

3.5. Aprovació inicial de la modificació de les Ordenances Fiscals per l'any 2021. PRP2020/513

3.6. Ratificació de la resolució de presidència 2020P906 de 26 d’agost de 2020 d'actuacions prèvies a l’aprovació de l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva. PRP2020/517

3.7. Aprovació de la modificació de l'Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva. Any 2020. PRP2020/524

3.8. Ratificació de la Resolució de Presidència número 2020P939 de data 1 de setembre de 2020 relativa a les actuacions prèvies a l’aprovació del Reglament Regulador del Dret de Defensa Lletrada i Representació Processal dels Empleats Públics i Càrrecs Electes del Consell Comarcal de la Selva. PRP2020/503

3.9. Aprovació inicial del Reglament Regulador del Dret de Defensa Lletrada i Representació Processal dels Empleats Públics i Càrrecs Electes del Consell Comarcal de la Selva. PRP2020/507.

3.10. Ordenar l'arxiu i resolució del procediment de la protecció de la legalitat urbanística de la finca Ca l'Honorio del municipi de Vilobí d'Onyar (Parcel·la 100 del polígon 9_ Veïnat de la Sarreda, núm. 70). PRP2020/502.

3.11. Aprovació de l'Addenda al conveni amb SUMAR en relació al Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) per a l’any 2020. PRP2020/512.

3.12. Aprovació de l'ampliació del Pla de Polítiques de Dones pel període 2021-2024 i Ratificació de la resolució de presidència 2016P4 de data 5 de gener de 2016 en que s’aprova el “Pla de polítiques de dones a la comarca de la Selva pel període 2016- 2020“. PRP2020/51.

3.13. Proposta d'acord en relació al tràfic de persones. PRP2020/523

3.14. Proposta d'acord del Consell Comarcal de la Selva relativa a les ocupacions delinqüencials d'habitatges. PRP2020/521

3.15. Proposta d'acord del Consell Comarcal de la Selva en relació a la línia de Molt Alta Tensió en el ramal projectat per Red Eléctrica Española de Santa Coloma de Farners a Riudarenes. PRP2020/519

4. Propostes urgents

5. Mocions

6. Precs i preguntes

Enrere

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.