El Ple aprova una moció a favor de la diversitat afectivo- sexual i de gènere i per la igualtat de drets de les persones LGTBI, amb l’adhesió dels grups polítics comarcals d’En Comú-En Comú Guanyem, JxC, IdS i el PSC

La moció s’ha aprovat en el ple celebrat aquest dimarts, 14 de juny, a les 17.30 h a la sala d’actes del Consell Comarcal de la Selva

 

El Ple del Consell Comarcal de la Selva ha aprovat una moció a favor de la diversitat afectivo-sexual i de gènere i per la igualtat de drets de les persones LGTBI, amb l’adhesió dels grups polítics comarcals d’En Comú-En Comú Guanyem, Junts per Catalunya, Independents de la Selva i Partit Socialista de Catalunya.

En l’exposició de motius, el  representant d’En Comú- En Comú Guanyem que ha presentat aquesta moció ha explicat que el camí recorregut pel moviment LGTBI+ ha aportat nombroses fites i la consecució de drets en matèria de llibertat sexual i de gènere que han beneficiat no només a les persones LGTBI+, sinó tota la ciutadania. Però, tot i els avenços socials dels darrers anys, les persones LGTBI+ segueixen vivint importants desigualtats estructurals que les col·loquen en una situació de precarietat i vulnerabilitat. Eliminar aquestes desigualtats implica fer polítiques reals i efectives contra la discriminació i la desigualtat social.

En l'actualitat, existeixen diferents lleis autonòmiques LGTBI+ que reconeixen els drets del col·lectiu. En el cas de les persones trans*, aquestes lleis estableixen l'autodeterminació del nom i la identitat de gènere, però, tenen les limitacions pròpies de les competències autonòmiques. Aquesta situació genera desprotecció i discriminacions, a banda d’importants desigualtats territorials. Al mateix temps, posa de manifest l’insuficient i obsolet marc legislatiu espanyol pel que fa als drets de les persones LGTBI+. Es fa evident la urgència de legislar a escala estatal, a partir dels estàndards europeus de drets humans, per abordar la discriminació i garantir la igualtat.

A Catalunya, la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, recull moltes de les reivindicacions històriques dels moviments socials LGTBI+. Però, com reclamen diferents entitats i col·lectius del teixit associatiu català, la implantació real de la Llei 11/2014 dista molt de ser una realitat; una llei que gairebé mai ha comptat amb prou recursos per a la seva implementació efectiva ni tampoc per alseu desplegament territorial. Cal una implementació efectiva de la Llei 11/2014 i que es compleixi arreu. En l’àmbit de la salut, la llei preveu mesures relatives a l’accés a la salut sense discriminació i: inclou apartats sobre l’atenció a persones trans* des d’una perspectiva no patologitzant, els drets de les dones lesbianes i bisexuals a la reproducció assistida, l’accés als mètodes preventius que garanteixen pràctiques sexuals més segures o la formació del personal sanitari en matèria de diversitat afectivo sexual i de gènere. Tanmateix, en la pràctica, a Catalunya, existeixen importants desigualtats territorials pel que fa a l'accés a la salut de les persones LGTBI. Tampoc l’accés a les tècniques de reproducció assistida per a dones lesbianes, bisexuals o sense parella masculina està garantit territorialment i segueix centralitzat a Barcelona. Mentre que en matèria de salut sexual només existeix un únic servei públic a tota Catalunya, situat a Barcelona, per a la prevenció, la detecció i el tractament precoç d’ITS (infeccions sexualment transmissibles), que ofereix un servei ràpid de cribratge d'ITS i per a l'administració de PreP (profilaxi preexposició). Calen urgentment polítiques i recursos per eliminar aquesta iniquitat territorial i la discriminació sanitària cap a les persones LGTBI+.

Pel que fa a l’àmbit laboral, la discriminació per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere segueix sent una realitat al món del treball. L’article 21, de la Llei 11/2014, dedicat a les mesures i actuacions en matèria d’ocupació, recull l’obligatorietat del Departament d’Empresa i Treball de desplegar estratègies per la inserció laboral de les persones trans* i mesures adreçades a evitar qualsevol mena de discriminació laboral de les persones LGTBI+. És una urgència i una obligació que la Generalitat, en coordinació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, desenvolupi més programes d'inserció sociolaboral per a persones trans que contribueixin a la reducció de les dificultats afegides del col·lectiu a l’àmbit laboral. En la mateixa línia, s’han de destinar recursos econòmics als municipis per a adaptar i millorar els serveis locals d’inserció laboral. Donar resposta a aquestes desigualtats des de l’Administració local és clau per a garantir els drets laborals de les persones LGTBI+.

En l'àmbit de la prevenció i l’atenció en violències, és prioritari dotar de recursos als municipis perquè, a través dels SAI (Servei d’atenció integral a persones LGTBI+) locals i comarcals, els ens locals puguin garantir a les persones LGTBI+ que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol classe de violència o discriminació el dret a rebre de manera immediata una protecció integral, real i efectiva. Calen també polítiques efectives informació, formació i sensibilització, que facin de les ciutats i pobles espais segurs per a la diversitat afectiu-sexual i de gènere en totes les seves manifestacions.

Sense dubte, la crisi socioeconòmica generada per la COVID-19 ha agreujat la situació de les persones LGTBI+ més vulnerables. Les crisis sempre tenen sempre un component de classe, procedència, gènere i orientació sexual, i l'increment de la precarietat ha deixat sense recursos moltes persones. Els àmbits de la salut i ocupació són claus, però donada la situació d'emergència habitacional, calen de forma urgent polítiques socials en l'àmbit de l'habitatge. Es necessiten ajuts al lloguer, espais d'acollida i albergs, especialment, per a aquelles persones joves que viuen situacions de LGTBIfòbia en l'àmbit familiar o nucli de convivència i necessiten iniciar processos d'emancipació. A més, cal dotar de recursos la Llei 11/2014 per fer efectiva la seva implantació en tots els sectors d'intervenció amb tota una bateria de polítiques que no deixin enrere a ningú i una projecció justa dels serveis públics, amb una mirada transversal i global. S'han de desenvolupar polítiques socials per aconseguir la plena igualtat social de les persones LGTBI. Es tracta de convertir la igualtat formalment ja reconeguda a la llei catalana en igualtat real i efectiva.

 

Per tot això, el Ple del Consell Comarcal ha pres els acords següents:

Primer.- Instar el Govern espanyol i al Ministeri d'Igualtat a iniciar el tràmit i aprovar en aquesta legislatura un marc legal en matèria de drets LGTBI+ que garanteixi la plena igualtat i el reconeixement de la diversitat afectivo-sexual i de gènere i que inclogui la despatologització i autodeterminació de gènere, així, com l’abordatge integral de polítiques per intervenir en les desigualtats estructurals que viuen les persones LGTBI+.

Segon.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a dotar la Llei 11/2014 dels recursos necessaris per a la seva implementació amb el desenvolupament de polítiques efectives per abordar la discriminació de les persones LGTBI+ en els diferents sectors d’intervenció, com ara; la salut, l’ocupació, l'habitatge, l’educació, la cultura, el lleure i l’esport, els mitjans de comunicació, la formació i sensibilització de professionals, l’atenció des dels serveis socials i el reconeixement de la diversitat familiar.

Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Salut a posar fi a la discriminació sanitària cap a les persones LGTBI+ i la iniquitat territorial; a implementar una model d'atenció a persones trans* no patologitzant desplegant més unitats de referència territorial; a garantir l’accés a les tècniques de reproducció assistida per a dones lesbianes, bisexuals o sense parella masculina i a desenvolupar serveis de salut sexual per a la prevenció, la detecció i el tractament precoç d’ITS, amb serveis ràpids de cribratge d'ITS i per a l'administració de la PreP.

Quart.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Departament d’Empresa i Treball i Departament de Drets Socials, tal com hi obliga l’article 21 de la Llei 11/2014, a desplegar estratègies per a la inserció laboral de les persones LGTBI+ i mesures adreçades a evitar qualsevol classe de discriminació laboral. La Generalitat, en coordinació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, ha de desenvolupar més programes d'inserció sociolaboral per a persones trans que contribueixin a la reducció de les dificultats afegides del col·lectiu a l’àmbit laboral. En la mateixa línia, s’han de destinar recursos econòmics als municipis per adaptar i millorar els serveis locals d’inserció laboral.

Cinquè.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya, i els departaments competents en la matèria, a dotar de recursos els municipis perquè, a través dels SAI (Servei d’Atenció Integral a persones LGTBI+) locals i comarcals, els ens locals puguin garantir a les persones LGTBI que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol classe de violència o discriminació el dret a rebre de manera immediata una atenció integral, real i efectiva.

Sisè.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya, i la resta de departaments competents en la matèria, a desenvolupar urgentment polítiques socials en l’àmbit de l’habitatge per a la població LGTBI més vulnerable, especialment, persones joves que viuen situacions de LGTBIfòbia en l’àmbit familiar o nucli de convivència i necessiten iniciar processos d’emancipació.

Setè.- Aquest Consell Comarcal es compromet a incrementar els recursos tècnics i econòmics pel desenvolupament de polítiques per la diversitat afectivo sexual i de gènere, treballar per ampliar el pressupost comarcal en matèria de polítiques LGTBI+ i garantint les condicions perquè les polítiques LGTBI+ es prioritzin i es consolidin.

Vuitè.- Desenvolupar polítiques efectives d’erradicació de la LGTBIfòbia amb recursos d’informació i atenció, formació i sensibilització, que facin de les nostres ciutats i pobles espais segurs per a la diversitat afectiu-sexual i de gènere en totes les seves manifestacions.

Novè.- Desplegar estratègies per a la promoció dels drets laborals de les persones LGTBI+ tals com: adaptar i millorar la capacitat de resposta dels serveis d’inserció laboral; incorporar a les convocatòries de subvencions criteris d’igualtat d’oportunitats; incorporar la perspectiva de la diversitat afectivo-sexual i de gènere en programes municipals d’ocupació i d’inserció laboral adreçats a persones vulnerables, així com fomentar la contractació de persones LGTBI+, especialment, de dones trans*, a través de programes de treball i formació.

Desè.- Garantir habitatge social immediat per a persones LGTBI+ en situacions de LGTBIfòbia i que estan vivint en condicions de precarietat habitacional, ampliant les places d’emergència i els recursos d’habitatge d’inclusió de les entitats socials, així com els ajuts al lloguer.

Onzè.- Donar trasllat d’aquests acords a les presidentes del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya per tal que ho traslladin a tots els grups de les seves cambres i a les entitats que considerin convenient, als departaments de Drets Socials i Igualtat i Feminismes i al Ministerio d’Igualtat, així com fer-ne difusió a les xarxes, a la pàgina web i per altres canals de comunicació del Consell.

Desenvolupament Social

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.