Vista Mensual
Vista mensual
Weekly View
Vista setmanal
Daily View
Veure Avui
Search
Cercar

Ple del Consell Comarcal de la Selva


L’ordre del dia és el següent:
Punt previ. Ratificació de la concurrència de les causes extraordinàries previstes en l’article 46.3 del la Llei 7/1985 reguladora de Bases de Règim Local, modificat per la disposició addicional segona del Reial Decret 11/2020, de 31 de març, per a la celebració de sessions dels òrgans col•legiats per via telemàtica
1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
- PLE2020/7 Ordinari de 10 de novembre de 2020
- PLE2020/8 Extraordinari de 24 de novembre de 2020
- PLE2021/1 Extraordinari de 2 de febrer de 2021
- PLE2021/2 Extraordinari i urgent de 23 de febrer de 2021
- PLE2021/3 Extraordinari de 2 de març de 2021

2. SUPERVISIÓ D’ÒRGANS DE GOVERN
2.1. Dació de compte dels acords adoptats per la Comissió Permanent del Ple
corresponents a les sessions compreses en el període del 20 d’octubre de 2020 al 16 de febrer de 2021
2.2. Dació de compte de les resolucions de gerència del núm. 2020G3425 al núm. 2021G876
2.3. Dació de compte de les resolucions de presidència del núm. 2020P1063 al núm. 2021P2902
2.4. Dació de compte de les resolucions de tresoreria del núm. 2021T1 al núm. 2021T2
2.5. Dació de compte de la resolució de presidència del Patronat del Castell de Montsoriu núm. 2021P1
2.6. Dació de compte dels informes de tresoreria de la llei de morositat (4rt trimestre)
2.7. Dació de compte de l’informe relatiu als saldos de dubtós cobrament exercici 2020 del Consell Comarcal de la Selva
2.8. Dació de compte de l’informe relatiu als saldos de dubtós cobrament exercici 2020 del Patronat del Castell de Montsoriu
2.9. Dació de compte de l’informe anual del Consell Comarcal de la Selva relatiu a les
resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2020, i organisme autònoms dependents
2.10. Dació de compte de l’informe complementari del informe resum anual del Consell Comarcal de la Selva dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2019, subscrit el 20 de juliol de 2020
2.11. Dació de compte de la resolució de Presidència 2021P290 de Liquidació del Pressupost. Any 2020
2.12. Dació de compte de la resolució de presidència 2021P385 d’Aprovació del pla d’acció de l’exercici anterior
2.13. Dació de compte del pla anual de control financer del Consell Comarcal de la Selva, i els seus ens dependents, de règim de control general, per a l’exercici 2021
2.14. Dació de compte de la resolució de presidència 2021P374 de Planificació Pressupostària Pla Pressupostari a mig termini 2022-2024
2.15. Dació de compte de la relació de contractes menors exercici 2020
2.16. Dació de compte de la relació d’expedients contenciosos administratius en curs
2.17. Dació de compte de la resolució de presidència 2021P59 de Coneixement de la constitució dels grups polítics comarcals i designació dels seus portaveus
2.18. Dació de compte de l’agenda institucional
3. PROPOSTES D’ACORD
3.1. Aprovació inicial de la modificació de les tarifes de Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA per l'any 2021. PRP2021/105
3.2. Aprovació de les bases i convocatòria dels ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2021/2022. PRP2021/143
3.3. Aprovació de les bases i convocatòria dels ajuts individuals de transport escolar col•lectiu per al curs 2021/2022. PRP2021/146
3.4. Aprovació de les bases i convocatòria dels ajuts individuals de desplaçament (AID) per al curs 2021/2022. PRP2021/147
3.5. Aprovació de canvi de responsable en el Contracte Mixt de Subministrament i Serveis per la implantació del gestor d'expedients electrònics de Gestió Tributaria i gestió integral per implementar el nou model d'administració electrònica del Consell Comarcal de la Selva. PRP2021/111
3.6. Aprovació de la segona pròrroga del contracte de servei de transport escolar.PRP2021/159
3.7. Aprovació del compte d’explotació definitiu de la concessió administrativa del servei de menjador escolar del curs 2019/2020. PRP2021/158
3.8. Aprovació de l'expedient de concessió de serveis de menjador escolars a la Comarca de la Selva. PRP2021/161
4. PROPOSTES URGENTS
5. MOCIONS
5.1. Moció dels grups comarcals JUNTS, Independents de la Selva i Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés per a l'aprovació del Manifest del Dia Internacional de les Dones. PRP2021/167
5.2. Moció del grup comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones. PRP2021/86
5.3. Moció del grup comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal pel canvi de nom del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de la comarca de la Selva pel del Consell d'Alcaldies de la Selva. PRP2021/108
5.4. Moció del grup comarcal d'En Comú Guanyem a favor de la diversitat de gènere i per la igualtat de drets de les persones trans. PRP2021/170
6. MOCIONS URGENTS
7. PRECS I PREGUNTES

Enrere

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.