La gerència

Per acord del Ple del Consell Comarcal de la Selva del dia 25 de juliol de 2023 va ser nomenat gerent del Consell Comarcal de la Selva el Sr. Jordi Solà Carós.

Les competències de gerència del Consell  Comarcal són les que marca l'article 16 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya:

Article 16 - La gerència
16.1  Correspon al gerent, d'acord amb les directrius del ple i les instruccions del president:
a) Dirigir l'administració comarcal i executar els acords del ple.
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.
c) Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el ple; ordenar pagaments i retre comptes.
d) Dirigir el personal de la corporació.
e) Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions del president i del ple enumerades pels articles 13 i 14.
16.2  El gerent és nomenat i cessat pel ple del consell comarcal, a proposta del president. El càrrec de gerent és incompatible amb la condició de regidor. A més, se li apliquen les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat establertes per als membres del consell comarcal. El gerent té la condició de funcionari eventual. Si la persona designada és funcionari de la Generalitat o de l'Administració local, se l'ha de declarar en situació de serveis especials.
 
 

Jordi Solà Carós

Sr. Jordi Solà Caròs

Gerent del Consell Comarcal de la Selva

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.