Comissió permanent del Ple

Les funcions que ha de desenvolupar la comissió permanent del Ple del consell comarcal són les que marca l'article 17 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya:

Article 17 - La comissió permanent

Si el nombre de membres del consell comarcal és elevat o si qualsevol altra circumstància ho fa necessari, mitjançant el reglament orgànic comarcal corresponent es pot crear una comissió permanent del ple. El dit reglament ha de fixar el nombre de membres que han de compondre-la, els quals han d'ésser nomenats pel ple entre els consellers comarcals, i hi ha d'assignar competències. En cap cas no li pot atribuir les competències del ple a què fan referència les lletres a, b, c i g de l'article 14, ni la iniciativa legislativa comarcal regulada pel títol V.
 
En aquest cas, el reglament fixa en 17 la xifra màxima de membres que conformin aquesta Comissió Permanent del Ple.
 
El règim de funcionament i adopció d’acords de la comissió permanent serà aquell establert amb caràcter general per la normativa de règim local per a la junta de govern local. Les sessions ordinàries de la comissió tindran lloc el primer i el tercer dimarts de cada mes, podent ser modificat segons el calendari de festius.
 
Es realitzarà una reunió preparatòria de cada sessió de la Comissió Permanent del Ple, que es portarà a terme el segon i el quart dimarts de cada mes, preferentment. A les reunions hi assistirà el president i un membre de cada grup polític que formi l’equip de govern.
 

La Comissió Permanent del Ple estarà integrada pel President del Consell Comarcal de la Selva i els consellers que aquest designi, amb un màxim de 17. El President té delegada pel
Ple la facultat de nomenament i cessament dels membres de la Comissió Permanent del Ple, del qual n'ha de donar compte el proper ple que se celebri.

La Comissió Permanent del Ple podrà ser titular i exercir aquelles competències que el Ple li acordi desconcentrar, o bé d’aquelles altres que el Ple o el president li deleguin l’exercici,
dins els límits legalment establerts.

El règim de funcionament i adopció d’acords de la Comissió Permanent del Ple serà aquell establert amb caràcter general per la normativa de règim local per a la Junta de Govern Local.

La Comissió Permanent del Ple es reunirà en sessió ordinària d'acord amb la periodicitat que estableixi el ple de la corporació, i en sessió extraordinària quan el President ho decideixi. Per a exercir les funcions d'assistència, es reuneix quan el President ho determina.

Les sessions ordinàries de la Comissió Permanent del Ple tindran lloc el primer i el tercer dimarts de cada mes, a les 9 hores, podent ser modificat el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives o bé perquè la setmana en que toqués convocatòria no es pogués realitzar en un dia hàbil, dins el marge de dues setmanes de diferència i d’acord amb la preferència dels dies de la setmana detallats anteriorment.

Les sessions es celebraran a porta tancada. Seran presidides pel President o en cas d'absència per la vicepresidència que el substitueixi, i hi haurà d'assistir un mínim d'un terç dels seus membres.

La Secretària/ari assistirà a les reunions i aixecarà acta i donarà fe dels acords adoptats.Hi podrà assistir el/la Gerent/a i l'Interventor/a del Consell Comarcal de la Selva.

 
Formen part de la comissió permanent del Ple:

 
 
 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.