El Consell de govern

El Consell de Govern està integrat pel President i els titulars de les quatre vicepresidències, i és convocada i presidida pel mateix president de la corporació.

Assistirà com a secretària de l’òrgan col·legiat qui exerceixi les funcions de Secretari/ària de la corporació o persones en qui delegi.

El Consell de govern tindrà les atribucions següents:

1.    Seguiment i coordinació de les 3 àrees de govern: àrea social, àrea de territori i àrea de bon govern creades per Resolució de Presidència 2023/PRE1351.

2.    L’assessorament a la Presidència en qüestions de la seva competència

3.    L’estudi, informe o consulta dels assumptes que el President decideixi sotmetre a la seva consideració.

4.    Assessorar la presidència en les decisions extraordinàries que els siguin demanades

El Consell de Govern es reuneix amb caràcter ordinari el segon i quart dimarts de cada mes a les 13:30 i amb caràcter extraordinari sempre que el president el convoqui amb una antelació mínima de 24 h.

Les sessions del Consell de Govern es podran constituir i celebrar de forma telemàtica o a distància de conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional Segona del Reglament Orgànica del Consell Comarcal de la Selva, així com els articles 17 i 18 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i 13 i 18 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Martí Pujals Castelló

Martí Pujals Castelló

Eva Viñolas Marín Jordi Pibernat Casas

Eva Viñolas Marín

Jordi Pibernat Casas

Albert Sanz González Maria Rosa Vila Juanhuix

Albert Sanz González

Maria Rosa Vila Juanhuix

 

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.