Vista Mensual
Vista mensual
Weekly View
Vista setmanal
Daily View
Veure Avui
Search
Cercar

Sessió plenària del Consell Comarcal de la Selva

ORDRE DEL DIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA DE DATA 28 D’ABRIL DE 2020

 

Sessió plenària del Consell Comarcal de la Selva

Dia: 28 d’abril de 2020

Hora: 17.30 h

 

ORDRE DEL DIA PUNT PREVI

Ratificació de la concurrència de les causes extraordinàries previstes en l’article 46.3 del la Llei 7/1985 reguladora de Bases de Règim Local, modificat per la disposició addicional segona del Reial Decret 11/2020, de 31 de març, per a la celebració de sessions dels òrgans col·legiats per via telemàtica (PRP2020/251)

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS

 - PLE2019/9 Ordinària de 17 de desembre de 2019

- PLE2020/1 Extraordinària de 4 de febrer de 2020

2. SUPERVISIÓ D’ÒRGANS DE GOVERN

 2.1. Dació de compte dels acords de la Comissió Permanent del Ple

2.2. Dació de compte de les Resolucions de Gerència

2.3. Dació de compte de les Resolucions de Presidència

2.4. Dació de compte de les Resolucions de Tresoreria

2.5. Dació de compte dels informes de tresoreria de la Llei de morositat (4rt trimestre)

2.6. Dació de compte de la Resolució de Presidència 2020P296 de liquidació del pressupost exercici 2019

 2.7. Dació de compte dels saldo de dubtós cobrament exercici 2019

2.8. Dació de compte de l’informe anual del resultat de la funció interventora 2019

2.9. Dació de compte de l’informe d’intervenció de seguiment dels plans Econòmicofinancers PECF 2019-2020

2.10. Dació de compte del Pla Anual de Control Financer exercici 2020 del Consell Comarcal de la Selva i ens dependents

2.11. Dació de compte de la Resolució de Presidència 2020P293 de Planificació Pressupostària Pla Pressupostari a mig termini 2021-2023

2.12. Dació de compte de la relació d’expedients contenciosos administratius en curs

2.13. Dació de compte de l’inici de revisions d’ofici sobre acords de naturalesa administrativa

2.14. Dació de compte de la relació de contractes menors exercici 2019 2.15

3. PROPOSTES D’ACORD

3.1. Ratificació de la Resolució de Presidència 2020P387, de data 15 d'abril de 2020, que deixa sense efecte la Resolució de Presidència 2020P297, de data 16 de març de 2020, de suspensió de la celebració de sessions d’òrgans col•legiats, en el context de declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (PRP2020/246)

3.2. Ratificació de la resolució de presidència 2020P312, de 26 de març de 2020, per la qual es desestimació de la sol·licitud de suspensió de la concessió administrativa del servei de menjador amb l’empresa EUREST arran del tancament dels centres educatius per pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel COVID-19, per no resultar d’aplicació les previsions contingudes en l’article 34.1 del Reial Decret 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de COVID-19 (PRP2020/205)

3.3. Ratificació de la resolució de presidència 2020P323, de data 27 de març de 2020, de suspensió de determinats contractes vinculats al tancament dels centres educatius per pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel COVID-19 (PRP2020/207)

 3.4. Ratificació de la resolució de presidència 2020P381,de data 15 d'abril de 2020, de suspensió de la concessió administrativa del servei de menjador amb l’empresa EUREST CATALUNYA, SLU arran del tancament dels centres educatius per pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel COVID-19, per resultar d’aplicació les previsions contingudes en l’article 34.4 del Reial Decret 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de COVID19 (PRP2020/234)

3.5. Ratificació de la Resolució de Presidència número 2019P1228 de data 24 de desembre de 2019 de Suspensió del servei de transport de viatgers a la demanda telefònica per l'any 2020 (PRP2020/53)

3.6. Ratificació de la Resolució de Presidència número 2019P1185 de data 18 de desembre de 2019 d’Aprovació de canvi de responsable en el Contracte Mixt de Subministrament i Serveis per la implantació del gestor d'expedients electrònics de Gestió Tributaria i gestió integral per implementar el nou model d'administració electrònica del Consell Comarcal de la Selva, subjecte a regulació harmonitzada (PRP2020/52)

3.7. Aprovació de la segona modificació del contracte del LOT 3-PLANA DE LA SELVA I LOT 4-TER BRUGENT-NEE del contracte de serveis de transport escolar (PRP2020/217)

3.8. Aprovació de la pròrroga del contracte de servei de transport escolar (PRP2020/216)

3.9. Constitució d'una Mesa de Contractació Permanent al Consell Comarcal de la Selva i de delimitació de competències en matèria contractual (PRP2020/93)

3.10. Ratificació de resolució de Presidència número 2020P143 relativa a l' execució de les obres per la restauració voluntària de la realitat física alterada de la Finca Ca L' Honorio del municipi de Vilobí d'Onyar (PRP2020/1)

3.11. Ratificació de la Resolució de Presidència número 2020P178 de data 17 de febrer de 2020 de Reglament del Servei Comarcal de Prevenció d’Incendis per donar compliment a les obligacions establertes per la Llei 5/2003 de 22 d’abril, modificada per l’article 179 de la Llei 2/2014, de 27 de gener ( PRP2020/102)

3.12. Aprovació inicial del Reglament del Servei Comarcal de Prevenció d’Incendis per donar compliment a les obligacions establertes per la Llei 5/2003 de 22 d’abril, modificada per l’article 179 de la Llei 2/2014, de 27 de gener (PRP2020/135)

3.13. Aprovació de les bases i convocatòria dels ajuts individuals de desplaçament (AID) per al curs 2020/2021 (PRP2020/133)

3.14. Aprovació de les bases i convocatòria dels ajuts individuals de transport escolar col·lectiu per al curs 2020/2021 (PRP2020/224)

3.15. Aprovació de les bases i convocatòria dels ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2020/2021 (PRP2020/223)

3.16. Aprovació de l'informe de tancament del compte de pèrdues i guanys del servei de menjador escolar 2018-19 presentat per Eurest Catalunya (PRP2020/232) 3.17. Modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLLT) 2020 (PRP2020/248)

3.18. Modificació de la plantilla de personal 2020 (PRP2020/254)

3.19. Aprovació de l’increment de les retribucions per al personal de règim funcionarial, laboral i eventual i pels càrrecs electes amb dedicació exclusiva o parcial que presten serveis al Consell Comarcal de la Selva, a NORA Serveis Mediambientals de la Selva SA i a l’organisme autònom Patronat de Conservació i Millora del Castell de Montsoriu (PRP2020/249)

3.20. Concertació d’una pòlissa de tresoreria extraordinària pel servei de Gestió Tributaria per l'any 2020 (PRP2020/257)

3.21. Proposta d'adhesió del Consell Comarcal de la Selva a l’Aliança Educació 360 (PRP2020/143)

3.22. Proposta d'adhesió del Consell Comarcal de la Selva al decàleg de recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya formulat per l’Associació de Municipis i Comarques de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya (PRP2020/252)

3.23. Nomenament de representant del Consell Comarcal de la Selva al Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques de Girona (CILMA) (PRP2020/225)

3.24. Acceptació de la dimissió de la consellera Sra. Anna Reyero Pla (PRP2020/219)

4. PROPOSTES URGENTS

5. MOCIONS

- Moció del grup d’ERC-AM, prèvia ratificació de la urgència, per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local.

6. PRECS I PREGUNTES

Enrere

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.