Vista Mensual
Vista mensual
Weekly View
Vista setmanal
Daily View
Veure Avui
Search
Cercar

Ple del Consell Comarcal de la Selva

Caràcter: Ordinària

Data: 15 de juny de 2021

Horari: 17:30 hores

Naturalesa: Telemàtica per videoconferència

L’ordre del dia és el següent:

Punt previ. Ratificació de la concurrència de les causes extraordinàries previstes en l’article 46.3 del la Llei 7/1985 reguladora de Bases de Règim Local, modificat per la disposició addicional segona del Reial Decret 11/2020, de 31 de març, per a la celebració de sessions dels òrgans col·legiats per via telemàtica

1. Lectura i aprovació de les actes anteriors

- PLE 2021/3 extraordinari de data 2 de març de 2021

- PLE2021/4 ordinari de data 8 d’abril de 2021

1. Lectura i aprovació de les actes anteriors

- PLE 2021/3 extraordinari de data 2 de març de 2021

- PLE2021/4 ordinari de data 8 d’abril de 2021

2. Supervisió d’òrgans de govern

2.1. Dació de compte dels acords adoptats per la Comissió Permanent del Ple corresponents a les sessions celebrades en el període del 2 de març de 2021 al 18 de maig de 2021

2.2. Dació de compte de les resolucions de gerència del núm. 2021G877 al núm. 2021G2680

2.3. Dació de compte de les resolucions de presidència del núm. 2020P291 al núm. 2021P626

2.4. Dació de compte de la resolució de presidència del Patronat del Castell de Montsoriu núm. 2021P2

2.5. Dació de compte dels informes de tresoreria de la llei de morositat (1rt trimestre)

2.6. Informe en relació a l’aplicació de l’article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic (1r trimestre)

2.7. Dació de compte de la relació d’expedients contenciosos administratius en curs

3. Propostes d’acord

3.1. Aprovació de les bases que regulen la convocatòria d'ajuts individuals de transport per a persones amb discapacitat i persones grans que quedin fora de les rutes de transport adaptat organitzades pel Consell Comarcal de la Selva. Rescabalament de despeses corresponents a l'any 2020. PRP2021/229

3.2. Aprovació de la massa salarial per a l’any 2021 del personal laboral al servei del Consell Comarcal de la Selva i de l’organisme autònom Patronat per a la gestió, conservació i millora del Castell de Montsoriu. PRP2021/259

3.3. Proposta d’acord al Ple del Consell Comarcal de la Selva d’aprovació de l’increment de les retribucions per al personal de règim funcionarial, laboral i eventual que presten serveis al Consell Comarcal de la Selva, i per al personal que presta serveis en els organismes dependents a l'acord. PRP2021/277

3.4. Presa de coneixement de la dimissió del conseller comarcal Sr. Felipe Juan  González Martín. PRP2021/230

4. Propostes urgents

5. Mocions

6. Precs i preguntes


 

Enrere

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.