Vista Mensual
Vista mensual
Weekly View
Vista setmanal
Daily View
Veure Avui
Search
Cercar

Ple del Consell Comarcal de la Selva

 

Ple Ordinari del Consell Comarcal de la Selva: octubre 2023

El pròxim dimarts, dia 3 d’octubre, a les 16.30 h, se celebrarà una nova sessió ordinària (2023/00013850P) a la seu institucional del Consell Comarcal de la Selva.

L’ordre del dia és el següent:

A. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

- PLE 2023/00011413D, de 17 de juliol de 2023, extraordinari

- PLE 2023/11851X, de 25 de juliol de 2023, extraordinari

- PLE 2023/00012401P, de 3 d’agost de 2023, extraordinari i urgent

B. Supervisió d’òrgans de govern

1. Dació de compte de les sessions de la Comissió Permanent del Ple realitzades en el període comprès entre el 25 de maig i el 31 d’agost de 2023.

2. Dació de compte de les actes de les reunions del Consell de Govern realitzades en el període comprès entre l’1 i el 31 d’agost de 2023.

3. Dació de compte de les resolucions de Gerència del núm. 2023GER2076 al núm. 2023GER2975.

4. Dació de compte de les resolucions de Presidència del núm. 2023PRE668 al núm. 2023PRE1695.

5. Dació de compte de les resolucions de Presidència del Patronat del Castell de Montsoriu amb  núm. 2023P3.

6. Dació de compte de la resolució de Presidència 2023PRE1422, de data 27 de juliol de 2023, relativa a la designació de membres de la Comissió Permanent del Ple (mandat 2023 – 2027.

7. Dació de compte de la resolució de Presidència 2023PRE1789, de data 18 de setembre de 2023, relativa a l’aprovació del Pla d’acció 2022-2023.

8. Dació de compte de l’informe trimestral d’Intervenció i Tresoreria de data 1 de setembre de 2023 amb relació a la Llei 15/2010, de 5 juliol, contra la morositat, del Consell Comarcal de la Selva, el Patronat del Castell de Montsoriu i la societat Serveis Mediambientals de la Selva NORA, SA durant l'any 2022 (2n trimestre).

9. Dació de compte de l’informe trimestral d’Intervenció de data 1 de setembre de 2023 amb relació a l’aplicació de l’article 10.2 de la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic (2n trimestre).

10. Dació de compte de l’informe d’Intervenció de data 8 de setembre de 2023 relatiu al resum anual del Consell Comarcal de la Selva dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2022.

11. Dació de compte de l’informe d’Intervenció de data 20 de setembre de 2023 relatiu al Pla Anual de control financer del Consell Comarcal de la Selva i el seu sector públic, de règim de control general, per a l’exercici 2023.

12. Dació de compte de la diligència d’Intervenció de data 12 de juliol de 2023 d’esmena de l’error material detectat en l’informe d’Intervenció del qual es va donar compte en el Ple ordinari del Consell Comarcal de la Selva de data 20 de juny de 2023, de títol “Informe anual del Consell Comarcal de la Selva relatiu a les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2022, i organisme autònom depenent”.

13. Dació de compte de la relació d’expedients contenciosos administratius en curs.

14. Dació de compte de l’agenda institucional del president del període comprès entre el 18 de juliol i el 15 d’agost de 2023.

C. Propostes d’acord

1. Unitat de Gestió Tributària. Referència: 2023/00011839K.

Presa de coneixement del Consell Comarcal de la Selva de l'avocació de l'Ajuntament de Vidreres de la gestió en període voluntari de la recaptació de la taxa 5.4 del servei d'abastament d'aigua.

2. Atenció Ciutadana. Referència: 2023/00011364Y.

Aprovació definitiva del Compte General de l'exercici 2022

3. Atenció Ciutadana. Referència: 2023/00013966D.

Aprovació de la massa salarial per a l’any 2023 del personal laboral al servei del Consell Comarcal de la Selva i de l’organisme autònom Patronat per a la gestió, conservació i millora del Castell de Montsoriu.

4. Unitat de Medi Ambient. Referència: 2023/00013745H. Pròrroga del contracte administratiu pel servei d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament de les EDARs, gestionades pel Consell Comarcal de la Selva.

5. Secretaria General. Referència: 2023/00005818G.

Aprovació de canvi de responsable en el contracte de concessió de serveis de menjador escolar a la Comarca de la Selva.

6. Secretaria General. Referència: 2023/00000489H.

Aprovació de canvi de responsable en el contracte de concessió de serveis de menjador escolar a la comarca de la Selva (menjadors provinents de gestió indirecte amb conveni AMPAs i centres sense cuina).

7. Secretaria General. Referència: 2023/00014190A.

Moció del grup comarcal Confluència relativa a una Declaració institucional de suport a tots els afectats i afectades pel terratrèmol al Marroc i de les inundacions a Líbia.

8. Secretaria General. Referència: 2023/00014191G.

Moció del grup polític comarcal Confluència relativa a un Estudi per potenciar una Xarxa de Vies Verdes per tot el Pla de la Selva.

D. Propostes urgents

E. Mocions

F. Mocions urgents

G. Precs i preguntes

 
 
   
 

Enrere

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.