Vista Mensual
Vista mensual
Weekly View
Vista setmanal
Daily View
Veure Avui
Search
Cercar

Ple Ordinari del Consell Comarcal de la Selva

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

DE DATA 23 DE JULIOL DE 2024

Identificació de la sessió

Núm. Exp.: 2024/00011766J

Caràcter: Ordinària

Data: 23 de juliol de 2024

Horari: 17:00

Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal de la Selva

 

Ordre del dia

 

A. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

ACTA PLE 2024/00007574F de 28 de maig de 2024 ordinari

ACTA PLE 2024/00011142X de 25 de juny de 2024 extraordinari i urgent

 

B. Supervisió d’òrgans de govern

1. Dació de compte de les Resolucions de Tresoreria del Consell Comarcal de la Selva núm. 2024TRES1 corresponent al període comprès entre l’1 de maig i el 30 de juny de 2024.

2. Dació de compte de les Resolucions de Gerència del Consell Comarcal de la Selva del núm. 2023GER2130 al núm. 2024GER3094 corresponents al període comprès entre l’1 de maig i el 30 de juny de 2024.

3. Dació de compte de les Resolucions de Presidència del Consell Comarcal de la Selva del núm. 2023PRE537 al núm. 2024PRE825 corresponents al període comprès entre l’1 de maig i el 30 de juny de 2024.

4. Dació de compte de les Resolucions de Presidència del Patronat del Castell de Montsoriu del núm. 2024/18 al núm. 2024/22 corresponents al període comprès entre l’1 de maig i el 30 de juny de 2024.

5. Dació de compte de la Resolució de Presidència del Consell Comarcal de la Selva núm. 2024PRE645 de data 25 de maig de 2024 relativa a la Modificació de crèdit en la modalitat de generació de crèdit per donació al CAAS i per les subvencions "Foment pràctiques" i "Suport a l'ocupació juvenil”

6. Dació de compte de les actes de les reunions del Consell de Govern realitzades en el període comprès entre el 2 de maig i l’11 de juny de 2024 relatives al seguiment Expedient 2023/00011343P i coordinació d’assumptes de les àrees de govern.

7. Dació de compte de les sessions de la Comissió Permanent del Ple realitzades en el període comprès entre el 7 de maig i el 18 de juny de 2024.

8. Dació de compte de les propostes acordades per la Comissió Permanent del Ple de dates 4 de juny i 2 de juliol de 2024 relatives a l’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions.

9. Dació de compte de l’Informe anual del Consell Comarcal de la Selva, de data 8 de juliol de 2024, relatiu a les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2022, i organisme autònom depenent.

10. Dació de compte de l’Informe de control financer singular, de data 5 de juliol de 2024, concomitant a les actuacions de control financer de l’exercici 2023, sobre subvencions a grups polítics durant els exercicis 2019-2023 (assignacions, comptes justificatius, actuacions de reintegrament, revocacions).

11. Dació de compte de l’Informe de control financer singular, de data 3 de juliol de 2024, concomitant a les actuacions de control financer de l’exercici 2023.

12. Dació de compte de l’Informe provisional, de data 3 de juliol de 2024, de control permanent panificable obligatori sobre l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat de l’exercici 2023.

13. Dació de compte de l’Informe provisional, de data 3 de juliol de 2024, de control permanent panificable obligatori sobre el control de l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413) de l’exercici 2023.

14. Dació de compte del Pla anual, de data 8 de juliol de 2024, de control financer del Consell Comarcal de la Selva, i el seu sector públic, de règim de control general, per a l’exercici 2024

15. Dació de compte de la relació d’expedients contenciosos administratius en curs.

16. Dació de compte de l’agenda institucional del president del Consell Comarcal de la Selva del període comprès entre el 15 de maig i el 9 de juliol de 2024.

 

C. Propostes d’acord

1. Secretaria General.

Referència: 2024/00010145W.

Ratificació de la Resolució de Presidència 2024PRE749 de data 13 de juny de 2024 relativa al Reglament de visites públiques del Bé Cultural d'Interès Nacional Castell de Montsoriu Expedient 2023/00011343P

 

2. Secretaria General.

Referència: 2024/00010145W.

Aprovació inicial del Reglament de les visites públiques al Bé Cultural d'Interès Nacional Castell de Montsoriu

3. Unitat de Medi Ambient.

Referència: 2024/00007725C.

Ratificació de la Resolució de Presidència núm. 2024PRE841 de data 3 de juliol de 2024 per la qual es resol esmenar l'error material del Plec de Clàusules Administratives Particulars del Contracte mixt de serveis, obres i subministrament del servei d'explotació, conservació i manteniment dels sistemes desanejament en l'àmbit del Consell Comarcal de la Selva

4. Secretaria General.

Referència: 2024/00002721F.

Ratificació de la Resolució de Presidència núm. 2024PRE349 de data 22 de març de 2024 relativa a esmenar els errors materials advertits en la Resolució de Presidència núm. 2024PRE212 de data 26 de febrer de 2024 per la qual es resol incoar la tramitació de l'expedient de contractació del servei de transport escolar amb destí a escoles d'ensenyament infantil i primària i instituts de secundària, situats a la comarca de la Selva

5. Secretaria General.

Referència: 2024/00002721F.

Ratificació de la Resolució de Presidència núm. 2024PRE497 de data 23 d'abril de 2024 relativa a esmenar diverses errades materials observades en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques del "Contracte de serveis de transport escolar amb destí a escoles d'ensenyament infantil i primària i instituts de secundària, situats a la comarca de la Selva"

6. Secretaria General.

Referència: 2024/00002721F.

Ratificació de la Resolució de Presidència núm. 2024PRE830 de data 1 de juliol de 2024 relativa al requeriment als licitadors per a la justificació dels motius que concorren, a l'empara del que disposa l'article 133 de la Llei de Contractes del Sector Públic, per a la determinació de la confidencialitat dels documents assenyalats en el marc del procediment de contractació del transport Escolar amb destí a escoles d'ensenyament infantil i primària i instituts de secundària, situats a la comarca de la Selva

7. Secretaria General.

Referència: 2024/00002721F.

Determinació de les dades / informació confidencial presentada en el marc del procediment de contractació del transport Escolar amb destí a escoles 'ensenyament infantil i primària i instituts de secundària, situats a la comarca de la Selva

8. Secretaria General.

Referència: 2023/00000489H.

Incoació del procediment per a la modificació del contracte corresponent al LOT B3 –CENTRES TRANSPORTATS del contracte de concessió de serveis de menjador escolar a la Comarca de la Selva

9. Secretaria General.

 

Expedient 2023/00011343P

 

Referència: 2024/00011493Q.

Ratificació de la resolució de presidència número 2024PRE883 de data 12 de juliol de 2024 per la qual es resol ordenar la devolució de la garantia definitiva a la UTE PLENACOSTA-CANALS-TEISA-CIAFFCC-HISPANO adjudicatària del LOT1- SANTA COLOMA DE FARNERS i LOT3- PLANA DE LA SELVA del contracte del servei de transport escolar amb referència expedient 2017/153

10. Secretaria General.

Referència: 2024/00011493Q.

Ratificació de la resolució de presidència número 2024PRE884 de data 12 de juliol de 2024 per la qual es resol ordenar la devolució de la garantia definitiva a la UTE TEISA- CIAFFCC-HISPANO adjudicatària del LOT 2 – SELVA SUD del contracte de serveis de transport escolar amb referència expedient 2017/153

11. Secretaria General.

Referència: 2024/00011493Q.

Ratificació de la Resolució de Presidència núm. 2024PRE886 de data 12 de juliol de 2024 per la qual es resol ordenar la devolució de la garantia definitiva a la UTE GIRALT-CRURISA-TEISA-CIAFFCC-HISPANO adjudicatària del LOT 4 – TER BRUGENT - NEE del contracte de servei de transport escolar amb referència expedient 2017/153

12. Secretaria General.

Referència: 2024/00002721F.

Adjudicació del contracte de serveis de Transport Escolar amb destí a escoles d'ensenyament infantil i primària i instituts de secundària, situats a la comarca de la Selva

13. Secretaria General.

Referència: 2024/00009214Z.

Aprovació del Conveni únic de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i el Consell Comarcal de la Selva en matèria tributària (2024/2028).

14. Unitat de Gestió Tributària.

Referència: 2024/00010189T.

Conveni regulador de la delegació de competències per a la prestació del servei de gestió tributària i cadastral, d'inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic, entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Riudellots de la Selva

15. Unitat de Medi Ambient.

Referència: 2024/00010333Y.

Acceptació de les competències delegades per l’Ajuntament de Riells i Viabrea en matèria de gestió de residus municipals i aprovació del conveni regulador de la delegació

16. Unitat de Gestió Tributària.

Referència: 2024/00008933D.

Presa de coneixement de l'avocació de competències de l’expedient sancionador núm. 2023/0065112 i dels expedients sancionadors núm. 2024/0009474, 2024/0009476 i 2024/0009475, relacionats amb els fets ocorreguts en data 1 d'octubre de 2023, a nom del Sr. A.T.P, en matèria sancionadora de tinença d’animals de l'Ajuntament de Caldes de Malavella tramitats pel Consell Comarcal de la Selva.

 

Expedient 2023/00011343P

 

17. Unitat de Recursos Humans.

Referència: 2024/00011735M.

Aprovació de la massa salarial del personal laboral per a l'any 2024

18. Unitat de Recursos Humans.

Referència: 2024/00011733A.

Increment del 2% de les retribucions del personal de règim funcionarial, laboral i eventual que prestin serveis al Consell Comarcal de la Selva. (RDL 4/2024 de 26 de juny)

 

D. Propostes urgents

E. Mocions

19. Secretaria General.

Referència: 2024/00012552V.

Moció presentada pel Grup Socialista del Consell Comarcal per al Reconeixement de l'Estat Palestí

20. Secretaria General.

Referència: 2024/00012105F.

Moció presentada pel grup comarcal Independents de la Selva de suport al model d’escola i a la llengua catalana

 

F. Mocions urgents

G. Precs i preguntes

Enrere

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.